UAB HOSTEX PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

 

Ši sutartis sudaroma tarp UAB HOSTEX, esančios Lvovo g. 25 Vilniuje, įmonės kodas 123422257, (toliau vadinama "Vykdytoju"), ir Užsakovo, užsiregistravusio Vykdytojo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje, teisingai užpildžiusio visus registracijai reikalaujamus duomenis (informacinius laukus) Užsakovo registracijos formoje ( toliau vadinama – „Užsakymas“), kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, ir sutikusio su šios sutarties sąlygomis, savo sutikimą patvirtinusio nurodžius sąlygą „Aš sutinku su sutarties sąlygomis“.


1. Sutarties dalykas

1.1. Vykdytojas įsipareigoja internetu teikti Užsakovui tinklalapių talpinimo ir elektroninio pašto (angl. hosting) ir kitas susijusias paslaugas (toliau – „Paslaugos”), o Užsakovas įsipareigoja naudotis Paslaugomis sutartyje nustatytomis sąlygomis.
1.2. Paslaugų aprašymai ir kainos išdėstytos Užsakovo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje adresu: http://cp.hostex.lt/ (toliau – „Tinklalapis”).

2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:
2.1.1. teikti Užsakovui Užsakyme nustatytas Paslaugas;
2.1.2. pradėti Paslaugos teikimą nuo apmokėjimo pagal Užsakymą kaip nurodyta šios sutarties 3 punkte dienos bei apie tai pranešti Užsakovui jo nurodytu elektroniniu adresu;
2.1.3. Paslaugos teikimo laikotarpiu konsultuoti Užsakovą atitinkamos Paslaugos teikimo klausimais;
2.1.4. informuoti Užsakovą el. paštu ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas apie planuojamus profilaktinius darbus ar kitus techninius pakeitimus, dėl kurių gali kilti tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimai;
2.1.5. Užsakovui informavus apie tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimus, įvykusius dėl Vykdytojo techninės ar programinės įrangos gedimo, per 2 (dvi) valandas darbo dienomis (nuo 8.00 iki 17.00 val.) arba per 8 (aštuonias) valandas nedarbo metu, imtis priemonių jiems šalinti;
2.1.6. užtikrinti Užsakovo suteiktos informacijos konfidencialumą;
2.2. Užsakovas įsipareigoja:
2.2.1. pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją. Vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas pateiktų jo nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus;
2.2.2. sudaryti sutartį ir atlikti kitus veiksmus, laikydamasis Vykdytojo nustatytų sąlygų, su kuriomis Užsakovas susipažįsta ir sutinka sudarydamas šią sutartį ir/ar naudodamasis Vykdytojo paslaugomis internetu;
2.2.3. pasikeitus Užsakovo kontaktinei informacijai arba rekvizitams, informuoti Vykdytoją apie pasikeitimą per 5 dienas arba prisijungus prie Tinklalapio pakeisti savo identifikuojančią informaciją;
2.2.4. nedelsiant informuoti Vykdytoją telefonu arba el. paštu apie tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimus;
2.2.5. mokėti už teikiamas Paslaugas šios sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka;
2.2.6. nenaudoti Vykdytojo Paslaugų neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masinio el. pašto siuntimu, ir/arba pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus arba kitų Vykdytojo klientų teises ir teisėtus interesus;
2.2.7. pripažinti ir laikyti pasirašytais ir patvirtintais elektroniniais kanalais Vykdytojui atsiųstus pranešimus, jei Užsakovas tinkamai užsiregistravo Tinklalapyje panaudodamas atpažinimo ir apsaugos priemones;
2.3. Jeigu Užsakovas imasi bet kokios veiklos, kuri nepagrįstai smarkiai apkrauna serverio, kuriame talpinama užsakyta paslauga, resursus arba kuri reikalauja neproporcingų Vykdytojo techninės infrastruktūros resursų, įskaitant, bet neapsiribojant didelio e. pašto laiškų siuntimo, aktyvių skriptų ar kitos programinės įrangos naudojimą, ir, Vykdytojui įspėjus Užsakovą, pastarasis nepašalina trukdžių, Vykdytojas turi teisę apriboti pateikiamus techninius resursus arba sustabdyti Paslaugos teikimą nedelsiant.
2.3.1. Užsakovas užtikrina, kad jo interneto svetainės programiniai kodai yra sukurti taip, kad pernelyg neperkrautų serverio resursų: operatyviosios atminties, serverio procesoriaus ar kietojo disko.
2.3.2 Užsakovas užtikrina, kad masiškai nesiųs nepageidaujamų elektroninių laiškų (brukalų), elektroninio pašto serverio ar svetainės skriptų pagalba.
2.3.3 Užsakovas užtikrina, kad visi likę jo skriptai ar programiniai kodai nepadarys žalos savo ir kitiems serveriams.
2.3.4 Patartina, kad Užsakovo projektas patalpintas svetainių talpinimo paslaugos serveriuose neviršytų vieno Xeon procesoriaus branduolio apkrautumo; duomenu bazes užklausos neutruktų ilgiau kaip 5 sekundes; operatyviosios atminties sunaudojimas neviršytų 1GB.
2.3.5 Patartina, kad užsakovo projektas patalpintas virtualių dedikuotų serverių paslaugos serveriuose neviršytų: VD-S plane - 1 Xeon procesoriaus branduolio apkrautumo, VD-M plane - 2 Xeon procesoriaus branduolių apkrautumo, VD-L plane - 3 Xeon procesoriaus branduolių apkrautumo, VD-XL plane- 4 Xeon procesoriaus branduolių apkrautumo.

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Registracijos mokestį (jeigu toks nustatomas), o taip pat abonentinį mokestį už pirmąjį Paslaugų teikimo periodą, pagal Užsakyme pasirinktą planą Užsakovas privalo sumokėti po užsakymo-sąskaitos išankstiniam apmokėjimui gavimo dienos.
3.2. Sąskaitą−faktūrą už Paslaugas Vykdytojas išrašo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po to kai Užsakovas apmoka Paslaugos Užsakyme-sąskaitoje išankstiniam apmokėjimui nurodytą pinigų sumą ir išsiunčia Užsakovo nurodytu el. pašto adresu.
3.3. Už papildomas Paslaugas ar didesnių Vykdytojo serverinio kompiuterio resursų naudojimą nei numatytą Užsakyme Užsakovas apmoka atskirai pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą-faktūrą per joje nurodytą terminą.
3.4. Visi mokėjimai laikomi atliktais nuo pinigų įskaitymo į Vykdytojo sąskaitą dienos.
3.5. Užsakovui laiku neapmokėjus pateiktų sąskaitų-faktūrų, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną Užsakovas privalo mokėti 0,2% (dvi dešimtąsias procento) delspinigių nuo visos įsiskolinimo sumos.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.
4.2. Vykdytojas neatsako už žalą, kilusią dėl siunčiamos arba gaunamos informacijos patikimumo, praradimo, vėlavimo, dėl virusų ar pan., kurią Užsakovas tiesiogiai ar netiesiogiai gali patirti, naudodamasis Vykdytojo duomenų perdavimo tinklu komerciniais arba nekomerciniais tikslais.
4.3. Vykdytojas neatsako už bet kokią interneto tinkle esančią ar siūlomą informaciją, medžiagą, produkciją arba paslaugas. Naudodamasis jomis, Užsakovas veikia savo rizika ir prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus. Jokia Vykdytojo ar jo darbuotojų šiame punkte nurodytais klausimais suteikta informacija, patarimai, rekomendacijos nesukuria Vykdytojui jokių įsipareigojimų Užsakovo atžvilgiu.
4.4. Vykdytojas neatsako už bet kokį apribojimą, kurį Užsakovui taiko tretieji asmenys.
4.5. Vykdytojas neatsako už Užsakovo interneto tinklalapio ar jo turinio, prieštaraujančio galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, laikymą ir pašalinimą.

5. Nenugalima jėga (force majeure)

5.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei negali jų vykdyti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios (force majeure).
5.2. Šalis, kuri dėl force majeure aplinkybių negali vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai. Tinkamai nepranešusi, Šalis nuo atsakomybės neatleidžiama.
5.3. Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šią sutartį, apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai, o Vykdytojas tokiu atveju privalo grąžinti Užsakovui avansu sumokėtus mokesčius.
5.4. Šalis, dėl force majeure aplinkybių negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

6. Sutarties galiojimas, jos apribojimas ir nutraukimas

6.1. Teisė naudotis Paslaugomis teikiamomis elektroniniais kanalais galioja Užsakyme nurodytą laikotarpį. Iki Užsakymo termino pabaigos likus nemažiau kaip 15 (penkiolikai) dienų Užsakovui atlikus naują Užsakymą, kaip nurodyta šioje sutartyje, Sutartis pratęsiama automatiškai. Užsakymų skaičius ir laikotarpiai neribojami.
6.2. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki Paslaugų teikimo pabaigos. Kiekviena šalis turi teisę ją nutraukti raštu ar elektroniais kanalais įspėjusi apie tai kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Nutraukus šią sutartį, sumokėtas registracijos mokestis už Paslaugas negrąžinamas.
6.3. Vykdytojas turi teisę įspėjęs prieš 3 darbo dienas vienašališkai nutraukti šią sutartį arba tam tikros Paslaugos teikimą, jeigu Užsakovas nevykdo bent vieno šia sutartimi prisiimto įsipareigojimo.
6.4. Užsakovas savo paties iniciatyva nutraukęs šią Sutartį, jei nėra pasibaigęs minimalus naudojimosi Paslauga laikotarpis ir neįspėjęs Vykdytojo 6.2 punkte nustatyta tvarka, per 5 (penkias) darbo dienas privalo sumokėti visus mokesčius, susijusius su Vykdytojo faktiškai jam suteiktomis Paslaugomis, Paslaugos įdiegimo bei atjungimo mokesčius, kompensuoti Vykdytojui visas suteiktas nuolaidas, į kurias Užsakovas neteko teisės, taip pat atlyginti visas kitas išlaidas, kurias Vykdytojas patyrė, vykdydamas Sutartį, iki pranešimo apie Paslaugos ar Sutarties atsisakymo gavimo iš Užsakovo dienos. Jokie papildomi mokesčiai už Paslaugas netaikomi, jeigu Užsakovas atsisako Paslaugos, po pranešimo iš Vykdytojo gavimo apie Paslaugos kainos padidinimą ar apie kitų esminių Sutarties sąlygų pakeitimą.

7. Kitos nuostatos

7.1. Visi šioje sutartyje nesureguliuoti klausimai sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
7.2. Šalys sutarė, kad visi ginčai dėl prievolių pagal šią sutartį vykdymo bus nagrinėjami teisme pagal Vykdytojo buveinės vietą.
7.3. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama šios sutarties dalis.
7.4. Užsakovas Tinklalapyje naudodamasis elektroniniais kanalais, gali kreiptis į Vykdytoją dėl kitų paslaugų užsakymo, keitimo, įskaitant ir sutarties sąlygas.
7.5. Užsakovas sutinka, kad Vykdytojas turi teisę naudoti Užsakovo pateiktus duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teikdamas pasiūlymus apie Vykdytojo teikiamas prekes ir paslaugas. Užsakovas Vykdytojo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje gali pareikšti savo nesutikimą dėl Užsakovo pateiktų duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais.
7.6. Visos sumos ir mokėjimai, numatyti Sutartyje, yra apskaičiuojami ir mokami Lietuvos litais, atsižvelgiant į oficialų Lietuvos banko nustatytą Lietuvos lito ir bazinės valiutos ES euro keitimo kursą (santykį), kuris šios Sutarties sudarymo dieną yra lygus 3,4528 litai už 1 ES eurą. Jeigu oficialus ES euro ir Lietuvos lito santykis ateityje keistųsi dėl Lietuvos lito devalvavimo arba dėl kitos priežasties sumažėjus Lietuvos lito vertei ES euro atžvilgiu, tai visos Sutartyje numatytos sumos ir mokėjimai, kurie nėra sumokėti oficialaus kurso (santykio) pasikeitimo dieną, turi būti perskaičiuojami taip, kad perskaičiuota suma atitiktų tą pačią ES eurų sumą, kuri būtų gauta prieš pasikeičiant oficialiam kursui (santykiui). Padidėjus Lietuvos lito vertei ES euro atžvilgiu, visos Sutartyje numatytos sumos ir mokėjimai atliekami pagal Sutarties pasirašymo dieną galiojusį Lietuvos lito ir ES euro oficialų kursą (santykį).

8. Atsakingi asmenys ir susirašinėjimo adresai

Vykdytojas:
UAB HOSTEX
Adresas korespondencijai:
Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius
Tel. (8 5) 2715305, faks. (8 5) 2732657
El. paštas: info@hostex.lt
PVM mokėtojo kodas LT234222515
A/s LT37 7300 0100 0006 0403
"Swedbank", AB Banko kodas: 73000